Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai
Mã sản phẩm: TK05
Phiên bản: 2.0
Năm phát hành: 2008
Đơn vị sản xuất:
TT Công nghệ phần mềm và GIS
Giới thiệu   Chức năng Giao diện   Tải về         Yêu cầu    
Quản lý CSDL thống kê kiểm kê đất đai
Quản lý đất đai  
STT Mã hiệu sản phẩm Tên sản phẩm
1 CiLIS 2006Hệ thống thông tin đất đai - CiLIS
2 TK05Hệ thống quản lý CSDL thống kê đất đai
3 ELISHệ thống thông tin Đất đai và Môi trường
Trước | Tiếp
Tên sản phẩm:
Đơn vị sản xuất:
Thuộc lĩnh vực:
Năm phát hành: