Tài liệu (tải về)
Từ khóa:
Loại tài liệu:
16 tài liệu để tải về
STT Tên Loại tài liệu Tải về
1 Mẫu báo cáo số liệu các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thôngPhiếu khảo sát
2 Tài liệu phục vụ hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2016Tài liệu tham khảo
3 Phụ lục Công văn 3507/BTNMT-CNTT ngày 24/8/2016 về việc cung cấp thông tin về quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bànThông báo và mẫu, bảng biểu
4 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trườngVăn bản hướng dẫn
5 Dự thảo “Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường” Văn bản hướng dẫn
6 Dự thảo “Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường” Văn bản hướng dẫn
7 Tài liệu hướng dẫn và kịch bản thử nghiệm PM GLTTVăn bản hướng dẫn
8 Hướng dẫn sử dụng Hải quan Một cửa các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đợt đào tạo 29/12/2015)Văn bản hướng dẫn
9 Thỏa thuận hợp tác chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam giai đoạn 2015 – 2020Tài liệu tham khảo
10 Phiếu khảo sát về Nhu cầu thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Phiếu khảo sát
11 Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020Văn bản hướng dẫn
12 Phiếu khảo sát về An toàn Thông tinPhiếu khảo sát
13 Lịch học khóa đào tạo “Khung chuẩn quốc tế trong quản lý, quản trị và kiến trúc tổng thể CNTT”Thông báo và mẫu, bảng biểu
14 Phiếu đăng ký học viên khóa đào tạo “Khung chuẩn quốc tế trong quản lý, quản trị và kiến trúc tổng thể CNTT”Thông báo và mẫu, bảng biểu
15 Cung cấp thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu ViệtPhiếu khảo sát
16 Khảo sát danh mục, mã đối tượng thông tin, dữ liệu thuộc Bộ TN&MTPhiếu khảo sát