CSDL tích hợp TNMT
Bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:250.000
Bản đồ trực tuyến:  Xem bản đồ trong trang này
Bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:250.000 bao gồm các nhóm lớp thông tin sau:

1. Nhóm lớp Khung
2. Nhóm lớp Uỷ ban hành chính
3. Nhóm lớp
Giao thông

4. Nhóm lớp Thủy hệ

5. Nhóm lớp Ranh giới

5. Nhóm lớp Địa chất thuỷ vănHiện tại cung cấp chức năng tìm kiếm sau:

+ Tìm kiếm số hiểu điểm khảo sát