CSDL tích hợp TNMT
Sơ đồ phân mảnh tỷ lệ 1:500.000
Bản đồ trực tuyến:  Xem bản đồ trong trang này

 

Sơ đồ phân mảnh tỷ lệ 1:500.000 bao gồm các nhóm lớp thông tin sau:

1. Nhóm lớp Khung bản đồ
2. Nhóm lớp Sơ đồ phân mảnh
3. Nhóm lớp Bản đồ nền


Hiện tại cung cấp chức năng tìm kiếm theo tên mảnh bản đồ và tìm kiếm theo tên đơn vị hành chính.