CSDL tích hợp TNMT
Mạng lưới trạm khí tượng bề mặt
Bản đồ trực tuyến:  Xem bản đồ trong trang này

Sơ đồ phân mảnh bản đồ Mạng lưới trạm khí tượng bề mặt bao gồm các nhóm lớp thông tin sau:

1. Nhóm lớp Khung
2. Nhóm lớp Mạng lưới trạm khí tượng
3. Nhóm lớp Uỷ ban hành chính
4. Nhóm lớp Giao thông
5. Nhóm lớp Thuỷ hệ
6. Nhóm lớp Ranh giới

Hiện tại cung cấp chức năng tìm kiếm theo tên trạm