Loại
  
  
  
  
(Các) Phiên bản UI Tương thích
  
Thư mục: Display Templates
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống
Thư mục: Preview Images
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống15
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống15
minimal.master
minimal.master
  
30/12/2016 7:37 SAsp_admin4
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống15
oslo.master
oslo.master
  
30/12/2016 7:37 SAsp_admin15
oslo.preview
oslo.preview
  
30/12/2016 7:37 SAsp_admin15
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống15
PublishingImageRenditions.xml
PublishingImageRenditions.xml
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống15
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống15
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống15
SearchResults.aspx
SearchResults.aspx
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống15
seattle.master
seattle.master
  
30/12/2016 7:37 SAsp_admin15
seattle.preview
seattle.preview
  
30/12/2016 7:37 SAsp_admin15
TabViewPageLayout.aspx
TabViewPageLayout.aspx
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống15
v4.master
v4.master
  
30/12/2016 7:37 SAsp_admin4
welcomelayout2.aspx
welcomelayout2.aspx
  
30/12/2016 7:37 SATài khoản Hệ thống15