​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Văn bản quy phạm pháp luật

Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.
Select a date from the calendar.

Tổng số: 1160 văn bản
Số văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
87/QĐ-CNTT Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Trung tâm dữ liệu 20/05/2019
32/2018/TT-BTNMT Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng 26/12/2018
3877/QĐ-BTNMT Phê duyệt kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2019 của Bộ TN&MT 25/12/2018
3873/QĐ-BTNMT Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017 25/12/2018
12421/VPCP-KSTT V/v thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 21/12/2018
3816/QĐ-BTNMT Phê duyệt điều chỉnh Dự án "Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo điều hành" 20/12/2018
3793/QĐ-BTNMT Thành lập Hội đồng thẩm định đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường lĩnh vực đất đai 17/12/2018
3779/QĐ-BTNMT Thành lập Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét từ Dự án nạo vét vùng nước phía ngoài cảng Hải đoàn 32/BTL Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2018 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 17/12/2018
3638/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục BVMT Miền Bắc trực thuộc Tổng cục Môi trường 04/12/2018
3636/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ môi trường Miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Tổng cục Môi trường 04/12/2018
3582/QĐ-BTNMT Về việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự án tăng cường năng lực 26/11/2018
276/QĐ-CNTT Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 26/11/2018
3514/QĐ-BTNMT Thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét từ công trình nạo vét duy tu vùng nước cầu cảng 2 và cầu cảng 7 Vùng 3 Hải quân của Quân chủng Hải quân 19/11/2018
3433/QĐ-BTNMT Về việc giao bổ sung, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 09/11/2018
1820/QĐ-BTTTT Về việc điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia 08/11/2018
535/QĐ-TCBHĐVN Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 08/11/2018
3370/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2019-2020 06/11/2018
1801/QĐ-BTTTT Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin 06/11/2018
18/2018/TT-BTNMT Quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 31/10/2018
260/QĐ-CNTT Về việc Ban hành hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 30/10/2018
15/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất 25/10/2018
3210/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường 24/10/2018
1697/QĐ-BTTTT Ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0) 23/10/2018
3164/QĐ-BTNMT Phê duyệt điều chỉnh dự án và thời gian thực hiện một số dự án của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT 19/10/2018
3085/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch của Bộ TN&MT triển khai Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 3/7/2018 của Thủ tướng CP về phê duyệt Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 10/10/2018
1596/QĐ-BTTTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin 02/10/2018
2964/QĐ-BTNMT Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2018 của Bộ TN&MT 28/09/2018
2900/QĐ-BTNMT Về việc thành lập Tổ công tác chuyên trách của Bộ trưởng về trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, giải quyết kiến nghị của cử tri, người dân, địa phương và doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ TN&MT 19/09/2018
2109/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế công khai và cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/09/2018
09/2018/TT-BTNMT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 14/09/2018

​​
 
 ​