​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Văn bản quy phạm pháp luật

Chọn một ngày từ lịch.
Chọn một ngày từ lịch.
Chọn một ngày từ lịch.
Chọn một ngày từ lịch.

Tổng số: 1110 văn bản
Số văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1588/QĐ-BTNMT Công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TNMT 18/05/2018
27/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng 01/03/2018
597/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt kế hoạch Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018 của ngành TN&MT 28/02/2018
3373/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/12/2017
3339/QĐ-BTNMT Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (phiên bản 1.0) 26/12/2017
3199/QĐ-BTNMT Ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/12/2017
3113/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/12/2017
3082/QĐ-BTNMT Ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường 04/12/2017
2979/QĐ-BTNMT Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 23/11/2017
164/QĐ-CNTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế và Quản lý hoạt động công nghệ thông tin 22/11/2017
165/QĐ-CNTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khoa học, Công nghệ và An toàn thông tin 22/11/2017
166/QĐ-CNTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 22/11/2017
167/QĐ-CNTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Hệ thống thông tin 22/11/2017
168/QĐ-CNTT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính 22/11/2017
2893/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin phía Nam trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 17/11/2017
2890/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường phía Nam trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 17/11/2017
2892/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 17/11/2017
2894/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 17/11/2017
2891/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 17/11/2017
2889/QĐ-BTNMT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS trực thuộc Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 17/11/2017
2646/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi công tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 26/10/2017
2568/QĐ-BTNMT Công bố danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo phương thức trực tuyến năm 2017 20/10/2017
2555/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/10/2017
2571/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/10/2017
2528/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/10/2017
2458/QĐ-BTNMT Về việc kiện toàn danh sách nhân sự phụ trách công tác cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc Bộ 11/10/2017
18/2017/TT-BTTTT Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng" 11/09/2017
1667/QĐ-BTNMT Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/07/2017
73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 14/06/2017
846/QĐ-TTG Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017 09/06/2017

​​
 
 ​