​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 của Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
Đăng bởi
Ngày 14/01/2021
Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn, sát hạch tại vòng 2 bao gồm các thí sinh có tên sau Xem chi tiết...
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 06/01/2021
Ngày 30/12/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 3055/QĐ-BTNMT Xem chi tiết...
Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020
Đăng bởi
Ngày 06/01/2021
Ngày 7/5/2020, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 896 ký quyết định 224/QĐ-BCĐ896 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020 Xem chi tiết...
Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021
Đăng bởi
Ngày 30/12/2020
Ngày 25/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 2947/QĐ-BTNMT Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2021 Xem chi tiết...
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
Đăng bởi
Ngày 30/12/2020
Ngày 31/7/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 1163/QĐ-TTG về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xem chi tiết...
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 14/4/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 928/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Xem chi tiết...
Ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 31/3/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thay thế Quy chế hoạt động truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-BTNMT ngày 27/7/2018. Xem chi tiết...
Ban hành Quy chế tổ chức họp trực tuyến của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 23/03/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử ký quyết định số 194/QĐ-UBQGCPĐT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban này năm 2020. Xem chi tiết...
Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với mục tiêu Việt Nam gia nhập nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). Xem chi tiết...
Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 17/6/2020, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1329/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thực hiện Nghị định định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Xem chi tiết...
Kế hoạch triển khai tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 27/3/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 791/QĐ-BTNMT về ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030. Xem chi tiết...
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 5/8/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản 1707/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Xem chi tiết...
Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm Họp trực tuyến
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 24/7/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 1246/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật của hệ thống phần mềm họp trực tuyến (phiên bản 1.0) Xem chi tiết...
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 05/8/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển Xem chi tiết...
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2020
Ngày 11/8/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1756/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường Xem chi tiết...


​​
 
 ​