​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Thông báo: Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam
Đăng bởi
Ngày 21/01/2022
Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021. Trung tâm ứng dụng Công nghệ thông tin phía Nam thông báo công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 Xem chi tiết...
Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường năm 2022“: Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả”
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Năm 2022, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành tài nguyên và môi trường; là năm tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và các kế hoạch theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Ngày 31/12/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 8240/BTNMT-TĐKTTT về việc Phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 Xem chi tiết...
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Để thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây viết tắt là công chức, viên chức) ngành tài nguyên và môi trường với chủ trương "uống nước nhớ nguồn" nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và thực hiện Chỉ thị số 11-CT/W ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, ngày 24/12/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 7886/BTNMT-TCCB về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Xem chi tiết...
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Ngày 30/12/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Văn bản số 2649/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công táccải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Xem chi tiết...
Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Ngày 30/12/2021 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 5367/BTTTT-CATTT về viêc Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng Xem chi tiết...
Bộ TNMT: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 28/7/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1491/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Xem chi tiết...
Công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường 2021
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Ngày 31/12/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 2654/QĐ-BTNMT về việc Công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 Xem chi tiết...
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Ngày 20 tháng 12 năm 2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra thông báo số 133/TB-BTNMT thông báo Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022. Xem chi tiết...
Bộ TNMT: Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 31/12/2021
Nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, gắn việc học ngoại ngữ đi đôi với thực hành, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả trong thực thi công vụ. Ngày 30/12/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 2648/QĐ-BTNMT về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030” của Bộ Tài nguyên và Môi trường Xem chi tiết...
Tình hình an toàn thông tin tháng 11/2021và thống kê kết nối chia sẻ thông tin về mã độc
Đăng bởi
Ngày 30/12/2021
Thông tin được đưa ra tại văn bản số 26/BC-CATTT ngày 14/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Tình hình an toàn thông tin tháng 11/2021 và thống kê kết nối chia sẻ thông tin về mã độc, cụ thể như sau: Xem chi tiết...
Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021 tại Cục Quản lý tài nguyên nước.
Đăng bởi
Ngày 29/12/2021
Sáng ngày 08/12/2021, Đoàn kiểm tra do Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường Trần Văn Đoài làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Quản lý tài nguyên nước. Xem chi tiết...
Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021 tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Đăng bởi
Ngày 29/12/2021
Ngày 7/12 /2021, thực hiện Quyết định số 45/QĐ-CNTT ngày 02/6/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2021 tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Xem chi tiết...
Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đăng bởi
Ngày 29/12/2021
Ngày 8/12/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 2404/QĐ-BTNMT về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem chi tiết...


​​
 
 ​