Dự án đầu tư đã hoàn tất

Tên dự án : Dự án “Xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường”

1. Chủ đầu tư:

2. Cơ quan chủ quản:

3. Loại hình tài trợ:

4. Địa điểm:

5. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin

6. Loại dự án: Dự án sự nghiệp

7. Thời gian thực hiện: 12.00 (tháng)

8. Kinh phí: 470.00 (triệu đồng)

9. Cơ sở pháp lý:

10. Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

 
 

Tìm kiếm