Dự án đầu tư đã hoàn tất

Tên dự án : Dự án “Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo, thống kê tổng hợp công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường”

1. Chủ đầu tư:

2. Cơ quan chủ quản:

3. Loại hình tài trợ:

4. Địa điểm:

5. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin

6. Loại dự án: Dự án sự nghiệp

7. Thời gian thực hiện: 24.00 (tháng)

8. Kinh phí: 2400.00 (triệu đồng)

9. Cơ sở pháp lý:

10. Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

 
 

Tìm kiếm