Dự án đầu tư đã hoàn tất

Tên dự án : Dự án Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng hệ thống ứng dụng và thiết lập cơ sở dữ liệu trong ngành tài nguyên và môi trường

1. Chủ đầu tư:

2. Cơ quan chủ quản:

3. Loại hình tài trợ: Cục Công nghệ thông tin

4. Địa điểm:

5. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin

6. Loại dự án: Dự án sự nghiệp

7. Thời gian thực hiện: 12.00 (tháng)

8. Kinh phí: 900.00 (triệu đồng)

9. Cơ sở pháp lý:

10. Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

 
 

Tìm kiếm