Dự án đầu tư đã hoàn tất

Tên dự án : Dự án “Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường”

1. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin

2. Cơ quan chủ quản: Công nghệ thông tin

3. Loại hình tài trợ:

4. Địa điểm:

5. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin

6. Loại dự án: Dự án sự nghiệp

7. Thời gian thực hiện: 12.00 (tháng)

8. Kinh phí: 534.00 (triệu đồng)

9. Cơ sở pháp lý:

10. Tình trạng dự án: Đã hoàn thành

 
 

Tìm kiếm