Nội dung đề tài

TNMT.08.27
Tiêu đề Nghiên cứu xây dựng khung CSDL và phần mềm lưu trữ hồ sơ, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu tài nguyên nước và môi trường trên phạm vi vùng kinh tế trọng điểm. Áp dụng thử nghiệm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Chủ nhiệm đề tài Bùi Mạnh Khôi
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cấp quản lý Cấp Bộ
Thời gian thực hiện 24.00 (tháng)
Cơ quan chủ quản Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường
Trạng thái Hoàn thành
Tóm tắt
Chi tiết đề tài
Download
 
 
 

Tìm kiếm