Tài liệu


Tổng số: 32 tài liệu
STT Tên Loại tài liệu Tải về
1 Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Tài liệu tham khảo
2 “Tài liệu phục vụ Hội nghị về xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và tài nguyên môi trường” Tài liệu tham khảo
3 Phiếu khảo sát tại địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử Bộ TNMT Phiếu khảo sát
4 Dự thảo Thông tư quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường Xin ý kiến dự thảo văn bản
5 Dự thảo Quy chế đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin sửa đổi Tài liệu tham khảo
6 Dự thảo Bộ tiêu chí hỗ trợ kỹ thuật đánh giá phần mềm hệ thống thông tin đất đai Tài liệu tham khảo
7 Dự thảo Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin đất đai quốc gia Tài liệu tham khảo
8 Tài liệu Kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin đất đai quốc gia Tài liệu tham khảo
9 Phiếu điều tra ICT - Index 2018 Tài liệu tham khảo
10 Tài liệu hướng dẫn thực hiện dự án Xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường Tài liệu tham khảo
11 Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường (phiên bản 1.0) Tài liệu tham khảo
12 Tài liệu Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 Tài liệu tham khảo
13 Mẫu lý lịch cán bộ công chức, viên chức theo mẫu 2C Thông báo và mẫu, bảng biểu
14 Tài liệu tập huấn về chuyển đổi IPv4 sang IPv6 Tài liệu tham khảo
15 Hướng dẫn sử dụng mail monre Văn bản hướng dẫn
16 Hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên mail monre Văn bản hướng dẫn
17 Khảo sát danh mục, mã đối tượng thông tin, dữ liệu thuộc Bộ TN&MT Phiếu khảo sát
18 Cung cấp thông tin và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT thương hiệu Việt Phiếu khảo sát
19 Phiếu đăng ký học viên khóa đào tạo “Khung chuẩn quốc tế trong quản lý, quản trị và kiến trúc tổng thể CNTT Thông báo và mẫu, bảng biểu
20 Lịch học khóa đào tạo “Khung chuẩn quốc tế trong quản lý, quản trị và kiến trúc tổng thể CNTT” Phiếu khảo sát
21 Phiếu khảo sát về An toàn Thông tin Phiếu khảo sát
22 Xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020 Văn bản hướng dẫn
23 Phiếu khảo sát về Nhu cầu thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Phiếu khảo sát
24 Thỏa thuận hợp tác chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam giai đoạn 2015 – 2020 Tài liệu tham khảo
25 Hướng dẫn sử dụng Hải quan Một cửa các thủ tục của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đợt đào tạo 29/12/2015) Văn bản hướng dẫn
26 Tài liệu hướng dẫn và kịch bản thử nghiệm PM GLTT Văn bản hướng dẫn
27 Dự thảo “Quy chế về quản lý và sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường” Văn bản hướng dẫn
28 Dự thảo “Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường” Văn bản hướng dẫn
29 Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn bản hướng dẫn
30 Phụ lục Công văn 3507/BTNMT-CNTT ngày 24/8/2016 về việc cung cấp thông tin về quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thông báo và mẫu, bảng biểu