Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 8.0)
Loại tài liệu Xin ý kiến dự thảo văn bản
Mô tả

Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành  hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 8.0)

Tệp đính kèm 1. Thong thu ĐM XD, DT, VH 8.docx 2. File tính thử.rar
 
 

Tìm kiếm