Chi tiết tài liệu

Tên tài liệu Thỏa thuận hợp tác chiến lược về ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam giai đoạn 2015 – 2020
Loại tài liệu Tài liệu tham khảo
Mô tả

Tệp đính kèm 20151216141404_1057_TTHT_BTNMT_VNPT.PDF
 
 

Tìm kiếm