Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý chức năng của Bộ

Xem cỡ chữ

Ngày 30/8/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 1686/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ.Tài nguyên và Môi trường

Nội dung công bố các thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi bổ sung tại Quyết định này thay thế các nội dung thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 và Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Quyết định 1686 quy định 5 thủ tục mới ban hành, trong đó có là 4 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảng vụ hàng không và 1 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

- TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảng vụ hàng không gồm: (1) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất tại cảng hàng không, sân bay sân dụng; (2) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật tại cảng hàng không, sân bay dân dụng; (3) Giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng; (4) Gia hạn cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay dân dụng;

- TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh là: chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Ngoài ra, Quyết định 1686 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung gồm:
- 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: TTHC - Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất.
-  24 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (trường hợp đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai), 12 thủ tục thộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai).
- 14 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện
- 1 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.
Cũng tại Quyết định này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng công bố 02 TTHC thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện gồm:
- TTHC: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu thay thế cho TTHC Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tăng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận
- TTHC: Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân.

Xem nội dung chi tiết quyết định tại đây

Phụ lục I - Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cảng vụ hàng không

Phụ lục II - Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương

Phụ lục III - Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Tỉnh

Phụ lục IV - Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Phụ lục V - Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 

Phụ lục VI - Thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm