Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ thướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xem cỡ chữ

Ngày 20/8/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030

Với mục tiêu là để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 2289/QĐ-TTg; từng bước thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực của ngành tài nguyên môi trường nhằm tăng hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Kế hoạch gồm:
1. Xây dựng, trình ban hành Chiến lược tổng thể tài nguyên số về tài nguyên và môi trường đến năm 2030.
2. Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai các mô hình mới về kiểm soát ô nhiễm môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
3. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước.
4. Danh mục các nhiệm vụ chủ yếu và kế hoạch tiến độ thực hiện tại Phụ lục kèm theo.

Để kế hoạch thực hiện hiệu quả, Bộ giao nhiệm vụ cho các Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ
- Có trách nhiệm phổ biến Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định 2289/QĐ-TTg và Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức nhân viên thuộc quyền quản lý của đơn vị, đồng thời lập kế hoạch triển khai, kiểm tra việc thực hiện.
- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong nội dung Chiến lược trong khuôn khổ phạm vi thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ được giao (tại phụ lục 2); cụ thể hóa thực hiện Chiến lược bằng cách lồng ghép thực hiện nhiệm vụ vào các kế hoạch, đề án, dự án, đề tài hàng năm, bảo đảm tiến độ, chất lượng; định kỳ ngày 15 tháng 10 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường) để tổng hợp, trình Bộ trưởng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng Chính phủ theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ chủ trì/phối hợp được giao tại Phụ lục.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường) tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Cũng tại Kế hoạch này, Bộ giao Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan
-Xây dựng trình ban hành Chiến lược tổng thể tài nguyên số về tài nguyên và môi trường đến năm 2030; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để thu thập, tạo lập, quản lý toàn diện nguồn tài nguyên số về tài nguyên và môi trường, phục vụ cho mục tiêu quản lý “không gian phát triển” của đất nước;
- Xây dựng báo cáo định kỳ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ tình hình thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu;
- Tổng hợp ý kiến của các đơn vị về các vướng mắc (nếu có), xây dựng phương án trình Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm