Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”

Xem cỡ chữ

Ngày 27/8/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 5277/BTNMT-TTr về việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”

Thực hiện Văn bản số 740/TTCP-PC ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” (sau đây viết tắt là Đề án), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3037/BTNMT-TTr ngày 04 tháng 6 năm 2021 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị trực thuộc Bộ cần tập trung vào một số hoạt động được nêu tại Mục 1 của Văn bản số 740/TTCP-PC nêu trên. Cụ thể:
- Bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề án.
- Tổ chức bồi dưõng, tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị.
- Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Thanh tra Chính phủ tiếp tục có Văn bản số 1444/TTCP-PC về việc tổng kết thực hiện Đề án. Để phục vụ công tác tổng kết Đề án và xây dựng Báo cáo Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án của Bộ đảm bảo chất lượng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo, tổ chức tổng kết thực hiện Đề án trong phạm vi đơn vị mình và xây dựng Báo cáo tổng kết theo Đề cương và các Phụ lục kèm theo Văn bản số 1444/TTCP-PC của Thanh tra Chính phủ (gửi kèm theo).
Thời gian các đơn vị trực thuộc Bộ tổng kết hoàn thành trước ngày 30 tháng 10 năm 2021.
Thời hạn gửi Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án trước ngày 05 tháng 11 năm 2021.
Toàn văn Công văn 1444/TTCP-PC và Đề cương chi tiết xem
tại đây

Nguồn Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm