Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xem cỡ chữ

Ngày 31/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT về việc Về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban hành kèm theo Quyết định này mười ba (13) quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm:

1. Quy trình chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

2. Quy trình kiểm tra, chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

3. Quy trình chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

4. Quy trình chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy hại không có trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

5. Quy trình cấp lại giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

6. Quy trình cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen.

7. Quy trình cho phép đưa nguồn gen ra nước ngoài phục vụ học tập, nghiên cứu không vì mục đích thương mại.

8. Quy trình gia hạn giấy phép tiếp cận nguồn gen.

9. Quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

10. Quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị đưa vào hoặc đưa ra khỏi danh mục loài được ưu tiên bảo vệ.

11. Quy trình cấp giấy phép khai thác loài thuộc danh mục loài được ưu tiên bảo vệ.

12. Quy trình thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

13. Quy trình kiểm tra, xác nhận từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết xem tại đây

Nguồn: Dinte

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm