Công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2019 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2019 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường do Phó Cục trưởng Nguyễn Bảo Trung làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường năm 2019 tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia vào chiều ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Nội dung kiểm tra: Việc chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn về ứng dụng CNTT, triển khai Chính phủ điện tử của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công tác xây dựng các văn bản, quy định, quy chế ứng dụng CNTT; Thực trạng công tác ứng dụng CNTT, quản lý vận hành, cập nhật và khai thác sử dụng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; Công tác quản lý đầu tư, triển khai và đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án ứng dụng CNTT; Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Tổ chức, nhân sự liên quan đến ứng dụng CNTT; Tiếp nhận những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Qua kiểm tra cho thấy đơn vị đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Bộ và hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. Trên cơ sở kết quả kiểm tra Đoàn đã góp ý với đơn vị khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn như trang bị đồng bộ về mặt cơ sở hạ tầng, trang thiết bị máy móc, các ứng dụng bảo vệ để đảm bảo an toàn về mặt thông tin dữ liệu; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật CNTT của ngành; bố trí kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ triển khai các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin nhằm đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính đã được giao; tăng cường tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đơn vị, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của ngành trong năm 2019 và những năm tiếp theo và việc thực hiện các văn bản pháp luật về CNTT khi mới được ban hành.

 

 

Nguồn (DINTE)

 

 

 

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm