Danh mục dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tài nguyên và môi trường mức độ 3, mức độ 4 năm 2018 - 2019

Xem cỡ chữ

Ngày 18 tháng 7 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 877/QĐ-TTG về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018 - 2019.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao cho 17 Bộ xây dựng 89 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, và 68 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho các địa phương cấp tỉnh, huyện xây dựng 38 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, và 59 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Về lĩnh vực tài nguyên môi trường, tại Trung ương, Thủ tướng giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện 01 dịch vụ công mức độ 3 là: “Phê duyệt trữ lượng khoáng sản” (thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản) và 06 dịch vụ công mức độ 4 gồm: (1) Đóng cửa mỏ khoáng sản; (2) Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng lớn 100.000m3 trở lên; (3) Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ ngày đêm trở lên; (4) Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên; (5) Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3000m3/ngày đêm trở lên; (6) Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.

(Giao diện trang Dịch vụ công trực tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường https://dvctt.monre.gov.vn/)

Đồng thời, trong quyết định này Thủ tướng cũng giao cho các địa phương thực hiện 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm: (1) Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; (2) Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại; (3) Nhóm thủ tục đăng ký, xóa đăng ký, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Danh mục này cũng sẽ là cơ sở để Văn phòng Chính phủ tổ chức kết nối, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Nguồn Dinte

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm