Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác năm 2018

Xem cỡ chữ

Sáng ngày 03-01-2018, tại trụ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai công tác năm 2018. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số các đơn vị trực thuộc Bộ cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục.

Tại Hội nghị, các đại biểu được xem video báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác theo chức năng, quyền hạn quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường của Cục; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao; những khó khăn tồn tại trong công tác năm 2017; đề xuất kiến nghị và phương hướng nhiệm năm 2018.

(Toàn cảnh hội nghị) 

Theo báo cáo năm 2017, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ; sự ủng hộ, phối kết hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc Bộ; với sự đoàn kết, nhất trí khắc phục khó khăn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục, đã triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất. Hoạt động trên tất cả các lĩnh vực theo chức năng, quyền hạn quản lý nhà nước của Cục có những chuyển biến tích cực, khắc phục được những tồn tại năm trước cụ thể: (1) Hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao, thực hiện đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của Bộ và toàn ngành tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc gia. (2)Đã chủ trì xây dựng và tham mưu cho Bộ trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 01 Đề án. (3) Đã triển khai và đạt kết quả cao về ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của Bộ và các đơn vị trong ngành là sử dụng các hệ thống thông tin/CSDL trong thực hiện công tác: hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao ban điện tử…việc sử dụng văn điện tử, chữ ký số trong hoạt động và trao đổi thông tin của các đơn vị thuộc Bộ đã thay đổi căn bản, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước đổi mới căn bản trong phương thức chỉ đạo điều hành. (4) Đã triển khai xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tới người dân và doanh nghiệp vượt kế hoạch đã được Bộ phê duyệt tạo ra bước tiến trong công tác cải cách hành chính. (5) Tổ chức thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT, đặc biệt một số nhiệm vụ, dự án rất cấp bách và trong bối cảnh một số nhiệm vụ chưa được cấp đủ kinh phí.

Năm 2018, với mục tiêu: Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, tăng cường cải cách hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường; Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân; Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả trong mọi lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường, tạo môi trường làm việc thuận lợi phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường căn cứ theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Cục thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao, các phương hướng cụ thể: (1) Tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế, quy định kinh tế - kỹ thuật tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường trong ngành. (2) Thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, an toàn và bảo mật thông tin, xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử; công tác thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường. (3) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn triển khai các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn về công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin ngành tài nguyên và môi trường theo phân công.

Hội nghị cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu là lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ. Theo đó, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ đánh giá cao sự phối hợp công tác của Cục với các đơn vị trong Bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trong năm vừa qua. Cục đã thực hiện các mục tiêu đặt ra, hoàn thành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, cơ bản đạt các chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp; thông tin, dữ liệu từng bước được chuẩn hóa, tích hợp, chia sẻ và sử dụng chung; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được quan tâm hoàn thiện, hướng tới tập trung để tăng cường hiệu quả sử dụng, tiết kiệm chi phí; an ninh và an toàn thông tin được đảm bảo; nhân lực về công nghệ thông tin được duy trì và tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm.
Thứ trưởng đặc biệt đánh giá cao nỗ lực của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ trong triển khai mạnh mẽ các ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại mới nhất là trong ngành tài nguyên môi trường. Đồng ý với phương hướng nhiệm vụ 2018 của Cục, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường trong năm 2018 tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Một là, tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế, quy định kinh tế - kỹ thuật tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trong ngành.

Hai là, nâng cao năng lực sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trong Bộ; đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản; thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; triển khai kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Bộ.

Ba là, cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính theo Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; công khai các kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền của Bộ; kết nối với Hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN để rút ngắn thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhậu khẩu cho doanh nghiệp theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng, vận hành hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về tài nguyên và môi trường.

Bốn là, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin với giải pháp công nghệ hiện đại tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử đồng bộ, kết nối; cung cấp, chia sẻ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lĩnh vực, ngành, quốc gia trên cơ sở tích hợp, liên thông.

Năm là, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu kết nối với cơ sở dữ liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường về đồng bằng sông Cửu Long.

Sáu là  hoàn thành hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã trao bằng khen, cờ thi đua cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Nguồn: DINTE

Bình luận


Mã kiểm tra


 
 

Tìm kiếm